Dohoda o propagaci - Ubytování v České republice - penziony, hotely, chaty, chalupy, priváty pro spokojený pobyt

Hotely, pensiony, chaty, chalupy a další typy ubytování na území celé České republiky
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dohoda o propagaci

O nás
DOHODA O ZABEZPEČENÍ PROPAGACE A REKLAMY

Jana Balnarová, IČO: 73762211, Bílov 10, 74301 Bílovec
(dále jen dodavatel)
a
Objednatel služeb na základě závazného objednání E-mailem, popř. online objednávkou.
(dále jen odběratel)
uzavírají ve smyslu § 51 s použitím § 491 občanského zákona v platném znění DOHODU o zabezpečení propagace a reklamy
s následujícími podmínkami:
Povinnosti dodavatele
objednání prezentace je pokládáno jako uzavření této smlouvy. Uzavřením se dodavatel zavazuje zabezpečit pro odběratele propagaci a reklamu následujícím způsobem:
1) Reklamou na našem serveru a to na dobu jednoho roku ode dne zprovoznění prezentace s výjimkou akcí pořádaných portálem, kdy cena a doba se řídí aktuální nabídkou.
Povinnosti odběratele
objednáním prezentace se odběratel zavazuje poskytnout dodavateli podklady a součinnost pro řádné zabezpečení závazků vyplývajících pro něj z této dohody.
Za uvedené služby se odběratel zavazuje uhradit dodavateli částku ve stanovené výši a to jednorázově na základě faktury.
Celková částka bude uhrazena na konto dodavatele dle splatnosti zaslané faktury.
V uvedené částce jsou zahrnuty náklady na zhotovení reklamy a její prezentování na výše uvedených serverech.
Žádné další poplatky po dobu celého sjednaného období nejsou požadovány.
Platnost dohody
Tato dohoda nabývá platnosti v den potvrzení závazné objednávky dodavatelem.
Tuto dohodu lze vypovědět pouze z důvodů neplnění závazků touto dohodou stanovených.
V případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy může tuto smlouvu vypovědět osoba, která závazně produkt objednala nebo člen příslušné smluvní strany,
který byl touto osobou pověřený a poté náleží odběrateli náhrada uhrazených prostředků.
Smlouva končí uplynutím doby 1 roku od zveřejnění prezentace ( s výjimkou akcí serverů na delší dobu), prodloužení na další období je možné pouze se souhlasem obou stran.

Dne 01.06.2019
Czechiatravel - Váš spokojený výběr ubytování v celé České republice.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky